Đồng ý điều khoản

약관동의 라인

Đồng ý điều khoản sử dụng Game ABA và chính sách bảo mật thông tin cá nhân

Đồng ý điều khoản sử dụng Game ABA (Bắt buộc)

Điều khoản sử dụng
Điều 1 (Mục đích)
"Các Điều khoản này nhằm mục đích quy định nội dung cần thiết về xác định quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của Công ty và các thành viên và các vấn đề cần thiết khác, liên quan đến việc sử dụng các dịch vụ liên quan đến game của Hàn Quốc và do NHN Entertainment Co., Ltd. (""Công ty"") cung cấp
 ."
Điều 2 (Định nghĩa)
1.Trong điều khoản này các định nghĩa của các thuật ngữ được sử dụng như sau:
(1) "Dịch vụ game " nghĩa là tất cả các dịch vụ liên quan đến game Hàn Quốc và game Hàn cung cấp cho các thành viên bất kể thiết bị đầu cuối (bao gồm trang bị các thiết bị có dây và không dây khác nhau như PC, TV, thiết bị đầu cuối di động).
(2)"Tư cách thành viên" nghĩa là người có tư cách sử dụng dịch vụ Game của công ty cung cấp, đã ký thỏa thuận sử dụng với công ty theo Điều khoản sử dụng này và có quyền truy cập vào dịch vụ game do Công ty cung cấp.
(3) "ID"nghĩa là sự kết hợp giữa các chữ cái và chữ số được xác định bởi thành viên và được công ty chấp thuận nhằm xác định thành viên và sử dụng dịch vụ trò chơi.
(4)"Mật khẩu" nghĩa là sự kết hợp các chữ cái và số để quản lí bí mật và do thành viên chọn để xác nhận rằng tư cách thành viên phù hợp với tài khoản (ID) được cấp và bảo vệ thông tin và quyền của thành viên.
(5) "Thông tin tài khoản" gọi là thông tin được tạo ra gồm những thông tin thông thường được cung cấp bởi thành viên trong công ty như ID, mật khẩu và tên của thành viên và thông tin sử dụng trò chơi và trạng thái thanh toán tiền sử dụng.
(6) "Nhân vật-Character" nghĩa là dữ liệu game mà thành viên chọn và điều khiển theo cách thức được công ty cung cấp trong thế giới game để sử dụng dịch vụ game.
(7) "Dịch vụ phải trả tiền" nghĩa là dịch vụ mà thành viên có thể sử dụng sau khi thanh toán bằng phí theo phương thức thanh toán do công ty cung cấp, từng loại dịch vụ được cung cấp như sau:
① Phí cố định: là dịch vụ công ty trả trước trong một khoảng thời gian nhất định theo tiêu chuẩn và có thể sử dụng đúng với thời hạn đó trong khoản tiền tương ứng.
② Các vật phẩm trò chơi: là dịch vụ có thể được sử dụng bằng cách trả phí của công ty đối với hạng mục vật phẩm như các công cụ có khả năng sử dụng, có và nâng cấp năng lực đặc biệt ,biểu tượng đồ họa ảo diệu xuất hiện đại diện cho mỗi thành viên.
③ Các gói khác: là các dịch vụ có thể được sử dụng để thanh toán phí được thiết lập đặc biệt theo chính sách hoạt động của công ty.
(8)"Điểm Cyber" nghĩa là dữ liệu ảo toàn bộ được xác định và cung cấp miễn phí theo ý công ty nhằm sử dụng hiệu quả dịch vụ trò chơi đối với dữ liệu ảo được sử dụng nhằm mua và sử dụng dịch vụ game .
(9) "Khoản mục tiền mặt" có nghĩa là các thành viên ngoài đồng xu Hàn thì thanh toán tiền và mua nó với một khoản phí đối với dữ liệu ảo được sử dụng nhằm để mua hoặc sử dụng dịch vụ trả tiền trong dịch vụ trò chơi.
(10) "Đồng xu Hàn" nghĩa là các thành viên thanh toán tiền và mua nó với một khoản phí đối với dữ liệu ảo được sử dụng nhằm để mua hoặc sử dụng dịch vụ trả tiền trong dịch vụ trò chơi.
(11)"Nạp" có nghĩa là hành vi mua đồng xu Hàn bằng cách sử dụng phương thức thanh toán do công ty đặt ra.
(12) "Thanh toán tự động" nghĩa là phương thức thanh toán bằng việc tự động mua dịch vụ trả tiền có thông tin thanh toán như phương thức thanh toán được thành viên nhập vào tại một khoảng thời gian nhất định..
(13)"Bài đăng" nghĩa là tất cả thông tin được tạo thành từ các ký tự, tài liệu, hình ảnh, âm thanh, video hoặc bất kỳ sự kết hợp nào được đăng trên dịch vụ game có liên quan đến việc sử dụng dịch vụ game của thành viên.
2. Dựa vào các pháp lệnh có liên quan và thực tiễn chung ngoại trừ những thứ được quy định trong từng khoản của Điều 1 về các định nghĩa của các thuật ngữ được sử dụng trong điều khoản này.
Điều 3 (Cung cấp thông tin công ty, v.v.)
Công ty đưa ra link sau đây (https://worldgame.vn/) trên màn hình ban đầu của Game Hàn để giúp các thành viên dễ dàng nhận biết. Tuy nhiên, Chính sách xử lý thông tin cá nhân và các điều khoản này có thể được cung cấp cho các thành viên thông qua màn hình kết nối.
(1) Tên người đại diện và hỗ trợ
(2)Địa chỉ kinh doanh (bao gồm địa chỉ nơi khiếu nại của thành viên) và địa chỉ thư điện tử.
(3) Số điện thoại
(4) Số đăng ký kinh doanh, số khai báo của nhà cung cấp truyền thông
(5) Chính sách xử lí thông tin cá nhân
(6) Điều khoản sử dụng dịch vụ
Điều 4 ( đưa ra và sửa đổi điều khoản)
1.Công ty sẽ thông báo cho các thành viên bằng cách đưa ra link (https://worldgame.vn/) trên màn hình ban đầu của dịch vụ trò chơi hoặc cung cấp cho họ thông qua màn hình kết nối để các thành viên có thể dễ dàng hiểu nội dung của các điều khoản này.
2. Công ty đưa ra biện pháp để các thành viên liên hệ với công ty thông qua Trung tâm Khách hàng để hỏi và trả lời các nội dung của điều khoản này.
3. Người ngay sau khi sử dụng dịch vụ game (sau đây gọi là người dùng) để giúp họ có thể dễ dàng hiểu nội dung của các điều khoản, trước khi đồng ý với các điều khoản được viết thì nhằm giúp người dùng hiểu dễ dàng được những nội dung quan trọng trong nội dung được quyết định trong điều khoản như rút đăng ký, hoàn trả thanh toán vượt quá, giải quyết và chấm dứt hợp đồng và để nhận được sự đồng ý của người dùng thông qua việc xử lý bằng văn bản in đậm hoặc được cung cấp qua màn hình kết nối hoặc màn hình pop-up.
4. Công ty có thể sửa đổi các điều khoản này trong phạm vi mà không vi phạm các luật và quy định có liên quan đến pháp lệnh như " đạo luật về quy định của điều khoản", "đạo luật về đẩy mạnh sử dụng mạng thông tin và bảo vệ thông tin","đạo luật về thúc đẩy ngành công nghiệp game","đạo luật về bảo vệ người tiêu dùng trong thương mại điện tử", "luật thúc đẩy ngành công nghiệp nội dung"
5. Trong trường hợp công ty sửa đổi điều khoản sẽ ghi rõ ngày áp dụng, nội dung sửa đổi, lý do sửa đổi và từ ít nhất 7 ngày trước ngày sửa đổi có hiệu lực (trước 30 ngày khi có bất lợi hoặc thay đổi nội dung lớn đối với các thành viên), sau một khoảng thời gian trôi qua từ ngày áp dụng đó đến một khoảng thời gian dài, nó sẽ được thông báo thông qua màn hình ban đầu Game Hàn hoặc màn hình kết nối với màn hình ban đầu.
6. Trong trường hợp công ty sửa đổi điều khoản thì sau khi công bố điều khoản sửa đổ, công ty sẽ xác nhận xem các thành viên có đồng ý áp dụng điều khoản đã sửa đổi hay không. Tuy nhiên, nếu thành viên không có sự thể hiện ý định của họ về việc đồng ý hay từ chối khi công bố điều khoản sửa đổi thì thành viên trong trường hợp đó sẽ được coi là đã chấp nhận nội dung được thông báo, đến ngày tiến hành điều khoản được xem là đồng ý về các điều khoản sửa đổi nếu không có ý định từ chối.
7. Trong trường hợp một thành viên không đồng ý với việc áp dụng các điều khoản sửa đổi, công ty không thể áp dụng các điều khoản sửa đổi cho thành viên tương ứng, và trường hợp này thì thành viên hoặc công ty có thể chấm dứt hợp đồng sử dụng.
Điều 5 (Chính sách vận hành)
1. Công ty thiết lập chính sách hoạt động dịch vụ game có nội dung ủy quyền (sau đây được gọi là "chính sách hoạt động") , quyết định phạm vi cụ thể ở trong điều khoản này để duy trì trật tự trong thế giới game và nội dung cần thiết cùng với việc bảo vệ quyền và lợi ích của các thành viên bằng việc áp dụng điều khoản .
"2. Công ty sẽ thông báo cho thành viên bằng cách đăng trên màn hình ban đầu của game hoặc trên trang chủ dịch vụ game hoặc cung cấp thông qua màn hình kết nối để thành viên có thể biết nội dung của chính sách hoạt động
 ."
3.Trong trường hợp sửa đổi chính sách hoạt động có tác dụng tương tự như việc đưa một thay đổi về quyền lợi hoặc nghĩa vụ của thành viên hay thay đổi nội dung điều khoản, thì áp dụng theo trình tự ở Điều 4. Tuy nhiên, trong trường hợp sửa đổi chính sách hoạt động thuộc bất kỳ phần nào sau đây, thì sẽ được thông báo trước theo phương pháp của khoản 2.
(1) Trường hợp sửa đổi nội dung ủy quyền trong phạm vi cụ thể ở điều khoản này
(2) Trường hợp sửa đổi nội dung không liên quan đến quyền và nghĩa vụ của thành viên
(3) Trường hợp thành viên sửa đổi chính sách hoạt động trong phạm vi có thể dự đoán được và nội dung của chính sách hoạt động không có khác biệt về cơ bản so với nội dung được quy định trong thỏa thuận này.
Điều 6 (điều khoản và quy tắc bên ngoài)
1. Công ty có các điều khoản sử dụng và chính sách vận hành cho từng dịch vụ game riêng biệt (sau đây gọi là "Điều khoản dịch vụ game riêng ") và trong trường hợp nội dung tương ứng mâu thuẫn với các điều khoản này, ưu tiên áp dụng điều khoản dịch vụ game riêng biệt.
2. Đối với các vấn đề không được đưa ra và giải thích trong các điều khoản này, thì tuân theo các luật và quy định có liên quan khác như điều khoản dịch vụ game riêng biệt và "đạo luật về bảo vệ người tiêu dùng trong thương mại điện tử", đạo luật về quy định của điều khoản", "đạo luật về thúc đẩy ngành công nghiệp game", "đạo luật về đẩy mạnh sử dụng mạng thông tin và bảo vệ thông tin","luật thúc đẩy ngành công nghiệp nội dung".
Điều 7 (Cách đăng ký và phương pháp sử dụng)
1. Bất kỳ ai ngay sau khi sử dụng dịch vụ trò chơi do Công ty cung cấp sẽ đồng ý với nội dung của điều khoản này và phải đăng ký sử dụng bằng cách điền vào mẫu đăng ký sử dụng được cung cấp trên trang chủ dịch vụ game hoặc màn hình đầu tiên của game (https://worldgame.vn/)
2. Người dùng phải cung cấp thông tin theo yêu cầu của công ty khi đăng ký sử dụng
3. Người dùng phải ghi thông tin chính xác khi nộp đơn đăng ký sử dụng theo khoản 1. Trong trường hợp sử dụng danh nghĩa bất hợp pháp của người khác hoặc ghi thông tin sai lệch hoặc tên gỉa thì thành viên không thể khẳng định quyền lợi của một thành viên theo điều khoản này và công ty có thể hủy bỏ hoặc chấm dứt hợp đồng sử dụng mà không hoàn lại tiền.
4. Trong trường hợp người đăng ký sử dung là thanh thiếu niên ( bao gồm học sinh đang theo học tại trường trung học với tư cách là người dưới 18 tuổi, dựa theo Điều 2 của "Luật Giáo dục Tiểu học và Trung học") học sinh phải có sự đồng ý của người đại diện hợp pháp và phải tuân theo phương pháp cung cấp của công ty theo lệnh thi hành và "Đạo luật về thúc đẩy ngành công nghiệp game".
Điều 8 ( Phê duyệt và giới hạn đăng ký sử dụng)
1. Công ty chấp nhận đơn xin sử dụng nếu có lý do chính đáng, khi người dùng nộp đơn xin sử dụng, ghi rõ tên thật và thông tin chính xác về thông tin mà công ty yêu cầu. Tuy nhiên, công ty có thể không chấp nhận đơn đăng ký cho bất kỳ phần nào sau đây, hoặc có thể hủy hợp đồng sử dụng sau này.
(1) Trường hợp bạn nộp đơn xin sử dụng vi phạm Điều 7
(2) Trường hợp không trả phí hoặc không thể kiểm tra nó do nhầm lẫn.
(3) Trường hợp thanh thiếu niên không thể xác nhận rằng họ đã được sự đồng ý hay không nhận được sự đồng ý của người đại diện theo pháp luật
(4) Trường hợp thành viên trước đây đã mất tư cách thành viên và chưa được chấp nhận cho việc trở thành thành viên của công ty.
(5) Trường hợp thanh toán phí sử dụng dịch vụ được thực hiện bằng cách sử dụng trái phép hoặc trộm cắp thẻ tín dụng , điện thoại có dây / không dây, tài khoản ngân hàng của bên thứ ba
(6) Trong trường hợp cần giới hạn việc cung cấp dịch vụ sử dụng game và có liên quan tới việc cung cấp dịch vụ game đối với thành viên truy cập ở quốc gia khác hay hợp đồng được ký kết với công ty dịch vụ ở nước ngoài do trường hợp một trong những công ty của quốc gia khác ngoài Hàn Quốc chưa được quyết định cung cấp dịch vụ game,
(7)Trường hợp đăng ký sử dụng cho mục đích hành động bất hợp pháp bị cấm trong "Đạo luật thúc đẩy ngành công nghiệp game", "Đạo luật về đẩy mạnh mạng thông tin và bảo vệ thông tin", và các luật liên quan khác
(8) Trong trường hợp được phán đoán rằng việc chấp nhận là không phù hợp bởi các lý do tương tự với các mục từ 1 đến 7
2. Công ty có thể chấp nhận điều này bằng cách đặt một sự khác biệt trong việc sử dụng của thành viên, chia nhỏ phạm vi khả năng sử dụng, thời gian và tần suất dịch vụ game cho từng thành viên theo luật có liên quan và chính sách hoạt động của công ty để người dùng có thể đồng ý theo nội dung của phần 1.
3. Trong trường hợp không có các thiết bị liên quan đến dịch vụ, các vấn đề kỹ thuật hoặc kinh doanh, trường hợp phát sinh sự gián đoạn dịch vụ hoặc gián đoạn phương thức thanh toán phí dịch vụ, hoặc những lí do tương tự, trong trường hợp khó phê duyệt việc đăng ký sử dụng, bạn có thể giữ lại sự đồng ý cho đến khi nguyên nhân được giải quyết.
4. Trường hợp công ty không đồng ý hoặc bảo lưu đơn đăng ký gia nhập theo quy định tại khoản 1 và khoản 3, thì về nguyên tắc công ty sẽ thông báo cho người đăng ký sử dụng về vấn đề này.
5. Công ty có thể yêu cầu chứng nhận chủ thể thông qua cơ quan chuyên môn đối với người đăng kí sử dụng dịch vụ về trước hoặc sau liên quan đến Khoản 1 và 2.
6.Công ty thiết lập hợp đồng sử dụng theo thỏa thuận làm theo thời điểm chỉ định hoàn thành việc gia nhập thành viên trong quá trình đăng ký sử dụng.
Điều 9 (Cung cấp và thay đổi thông tin thành viên)
1. Trong trường hợp thành viên được yêu cầu cung cấp thông tin cho công ty theo điều khoản này, phải cung cấp thông tin chính xác và sẽ không được bảo vệ đối với bất kỳ bất lợi nào phát sinh do việc cung cấp thông tin sai lệch
2. Các thành viên có thể xem và sửa đổi thông tin cá nhân của họ bất cứ lúc nào thông qua màn hình quản lý thông tin cá nhân. Tuy nhiên, không thể sửa đổi tên thật,ID vì cần thiết để quản lý dịch vụ.
3. Công ty có thể thay đổi ID của thành viên trong những trường hợp sau, thông báo cho các thành viên theo điều 38 của điều khoản này.
(1) Trường hợp bất đắc dĩ nhằm cung cấp nhiều dịch vụ hiệu quả hơn cho các thành viên của công ty.
(2) Trường hợp hoạt động dịch vụ của công ty cần tích hợp với các dịch vụ khác về chính sách hoạt động.
(3) Trường hợp của thành viên khác đăng kí ID có lý do thay đổi chính đáng theo các luật liên quan hoặc chính sách hoạt động của công ty.
4. Trong trường hợp thay đổi nội dung đã ghi tại thời điểm đăng ký gia nhập thành viên thì phải thông báo cho công ty về thay đổi đó bằng cách sửa đổi online hoặc thư điện tử hoặc các phương tiện khác.
5. Công ty sẽ không chịu trách nhiệm về những bất lợi phát sinh do không thông báo cho công ty về những thay đổi trong phần 4.
Điều 10 (bảo vệ và quản lí thông tin cá nhân)
1. Công ty cố gắng bảo vệ thông tin cá nhân của các thành viên theo quy định của pháp luật và các quy định có liên quan như " Đạo luật về thúc đẩy sử dụng mạng thông tin và bảo vệ thông tin". Về việc bảo vệ và sử dụng thông tin cá nhân của thành viên sẽ được áp dụng theo các luật liên quan và chính sách bảo mật thông tin cá nhân của công ty.
"2. Chính sách bảo mật cá nhân của công ty không áp dụng cho các trang web và dịch vụ được liên kết đơn giản với các bên thứ ba ngoài trang web chính thức của công ty.
 ."
3. Công ty sẽ không chịu trách nhiệm toàn bộ đối với bất kỳ thông tin nào bao gồm thông tin tài khoản của các thành viên bị lộ do trách nhiệm của thành viên.
Điều 11 (Thông tin tài khoản của thành viên)
1. Công ty cấp cho thành viên ID là sự kết hợp của chữ số và chữ cái nhất định do thành viên lựa chọn để thuận tiện cho việc đồng ý hướng dẫn sử dụng dịch vụ và bảo vệ thông tin của thành viên.
2. Công ty thực hiện các nhiệm vụ quản lý thành viên khác nhau như có khả năng sử dụng dịch vụ tương ứng của thành viên thông qua thông tin tài khoản không.
3. Thành viên chịu trách nhiệm quản lý thông tin tài khoản của họ và tuyệt đối không được cho bên thứ ba sử dụng. Thành viên chịu trách nhiệm cho các thiệt hại phát sinh do họ quản lý thông tin tài khoản của mình một cách cẩu thả hoặc đồng ý cho bên thứ ba sử dụng.
4. Trường hợp thành viên nhận ra thông tin tài khoản đã bị xâm nhập hoặc đang được một bên thứ ba sử dụng, thì thành viên đó phải thông báo ngay cho công ty và làm theo hướng dẫn của công ty.
5. Trong trường hợp thành viên tương ứng không thông báo hoặc thông báo sự thật đó cho công ty ở khoản 4 thì công ty sẽ không chịu trách nhiệm về những bất lợi phát sinh không theo hướng dẫn của công ty
6. Các thành viên phải thay đổi mật khẩu của họ một cách định kì và trường hợp thành viên muốn, công ty có thể thay đổi mật khẩu bất kỳ lúc nào..
Điều 12 (Nghĩa vụ của công ty)
1. Công ty cố gắng hết sức để cung cấp dịch vụ liên tục và ổn định, không có hành vi sai trái thuần phong mỹ tục hoặc vi phạm luật có liên quan, hoặc vi phạm các điều khoản.
2. Công ty sẽ có một hệ thống bảo mật để bảo vệ thông tin cá nhân (bao gồm thông tin tín dụng) để các thành viên có thể sử dụng dịch vụ một cách an toàn, thông báo và tuân thủ chính sách bảo mật thông tin cá nhân. Công ty sẽ không tiết lộ hoặc cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân của bất kỳ thành viên nào cho bất kỳ bên thứ ba nào trừ trường hợp được quy định trong điều khoản này và chính sách bảo mật thông tin cá nhân.
3. Công ty phải xử lí khi nhận được ý kiến hoặc sự bất mãn hợp lý từ các thành viên liên quan đến việc sử dụng dịch vụ. Đối với ý kiến được đưa ra hoặc nội dung bất mãn của thành viên, công ty truyền đạt lại quá trình xử lí và kết quả cho thành viên thông qua sử dụng bảng thông báo hoặc thư điện tử.
4. Công ty cố gắng hết sức để sửa chữa hoặc khắc phục nhanh chóng khi bị mất dữ liệu hoặc phát sinh gián đoạn trong quá trình cải thiện dịch vụ nhằm mục đích cung cấp dịch vụ liên tục và ổn định, trừ khi có các lý do bất đắc dĩ không thể tránh khỏi như thiên tai, tình trạng khẩn cấp, lỗi sai không thể giải quyết bằng công nghệ hiện tại.
Điều 13 (Nghĩa vụ của hội viên)
1. Các thành viên không được thực hiện các hành vi sau:
(1) Đăng ký nội dung sai khi đăng kí sử dụng hoặc khi thay đổi
(2) Ăn cắp thông tin của người khác
(3) Hành vi mạo danh công nhân viên chức, người điều hành hoặc người có liên quan của công ty
(4) Thay đổi thông tin đăng lên của công ty
(5) Hành vi truyền tải hoặc đăng thông tin bị cấm bởi công ty (như chương trình máy tính,...)
(6) Hành vi cung cấp chương trình máy tính chưa được phê duyệt hoặc chế tác,phân phối, quảng cáo trang thiết bị, máy móc của công ty.
(7) Hành vi xâm phạm về quyền sở hữu trí tuệ như bản quyền của công ty với các bên thứ ba khác
(8)Hành vi làm giảm uy tín của công ty và bên thứ ba khác hoặc làm cản trở việc thi hành công việc.
(9) Hành vi đăng công khai tin nhắn, hình ảnh, giọng nói mang tính khiêu dâm hoặc bạo lực và các thông tin trái với thuần phong mỹ tục khác.
(10) Hành vi sử dụng dịch vụ cho các mục đích như hoạt động chính trị, quảng cáo,kinh doanh, lợi nhuận mà không có sự đồng ý của công ty.
(11) Hành vi do đối tượng có quyền (cho mượn, vay thế chấp), xử lí (chuyển nhượng,mua bán) bằng việc trả phí cho nhân vật, tài khoản, vật phẩm trong game, tiền game, điểm Cyber.
(12) Hành vi quảng cáo hoặc đưa đến hành vi của mục 11.
(13) Hành vi bất hợp pháp hoặc không được chấp nhận theo quan điểm chung của xã hội và khác với phong tục tốt đẹp hay nghiêm cấm hành vi được quy định ở luật pháp có liên quan khác.
2. Thành viên phải xác nhận và tuân thủ các nội dung lưu ý mà công ty thông báo về luật pháp có liên quan, các quy định của điều khoản này, hướng dẫn sử dụng và các vấn đề liên quan đến dịch vụ, và không được có hành vi can thiệp vào công việc của các công ty khác.
3. Công ty có thể thiết lập một loại hành vi cụ thể tương ứng theo Khoản 1 và 2 và bất kỳ phần nào trong các đoạn sau trong chính sách hoạt động và thành viên có nghĩa vụ tuân thủ.
(1) Giới hạn về tên tài khoản, tên nhân vật, tên clan, tên guild của thành viên
(2) Giới hạn về nội dung và phương thức trò chuyện
(3) Giới hạn về việc sử dụng bảng thông báo
(4) Giới hạn về phương pháp chơi game
(5) Nội dung cần và được công nhận về việc vận hành dịch vụ của công ty trong phạm vi không xâm phạm quyền thiết yếu của các thành viên khác về sử dụng dịch vụ.
Điều 14 (Cung cấp và tạm ngưng dịch vụ)
1. Công ty, một mình hoặc hợp tác với các công ty khác, cung cấp dịch vụ cho các thành viên như sau:
(1) Dịch vụ game
(2) Dịch vụ cộng đồng
(3) Dịch vụ bảo mật
(4) Dịch vụ bảo vệ khách hàng
(5)Dịch vụ đề xuất sản phẩm được cá nhân hóa bằng cách phân tích xu hướng, mối quan tâm, lịch sử sử dụng của thành viên
(6) Phát triển thêm dịch vụ khác và cung cấp toàn bộ cho các thành viên
2. Các dịch vụ được cung cấp theo nguyên tắc 24 giờ một ngày, không nghỉ ngày nào.
3. Bất kể quy định tại Khoản 2 và khi bất kỳ mục nào sau đây được áp dụng thì dịch vụ game có thể không được cung cấp trong một khoảng thời gian nhất định, công ty không bắt buộc phải cung cấp dịch vụ game trong thời gian đó.
(1) Trường hợp cần thực hiện bảo trì, thay thế, kiểm tra định kỳ các thiết bị thông tin truyền thông như máy tính hoặc sửa đổi nội dung game hoặc dịch vụ game
(2) Trường hợp cần thiết để đối ứng với xâm nhập điện tử như hacking, sự cố về truyền thông, hành vi sử dụng game bất thường của các thành viên, bất ổn về dịch vụ không dự kiến được trước.
(3)Trường hợp bị cấm cung cấp dịch vụ bằng cách như giới hạn thời gian hoặc số lần theo chính sách của chính phủ,pháp luật có liên quan hoặc chính sách hoạt động của công ty.
(4) Trường hợp không thể cung cấp dịch vụ thông thường do thiên tai, trường hợp khẩn cấp, mất điện, gián đoạn của thiết bị dịch vụ.
(5) Trường hợp căn cứ vào việc kinh doanh của công ty là rất cần thiết, chẳng hạn như sự phân chia, sáp nhập, chuyển giao kinh doanh, ngừng việc kinh doanh, suy giảm lợi nhuận của dịch vụ tướng ứng
"4.Trong trường hợp mục 1 của Khoản 3, Công ty có thể tạm ngưng dịch vụ bằng cách thiết lập một khoảng thời gian cố định hàng tuần hoặc cách tuần. Trong trường hợp này, công ty sẽ thông báo cho thành viên trước ít nhất 24 giờ trên màn hình ban đầu game hoặc trên trang chủ dịch vụ game.
 ."
5. Trong trường hợp mục 2 Khoản 3, công ty có thể tạm ngưng dịch vụ mà không cần thông báo trước. Trong những trường hợp như vậy, Công ty có thể thông báo về sau trên màn hình ban đầu của game hoặc trên trang chủ dịch vụ game.
6. Công ty sẽ không chịu trách nhiệm đối với mọi thiệt hại phát sinh từ các thành viên liên quan đến việc sử dụng các dịch vụ miễn phí do công ty cung cấp. Tuy nhiên, ngoại trừ trường hợp các thiệt hại phát sinh do cố ý hoặc sai sót nghiêm trọng của công ty.
7. Công ty bồi thường theo từng vấn đầu sau đây có liên quan đến việc gián đoạn tạm ngừng của dịch vụ trả phí do công ty cung cấp và thành viên sẽ không được quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại từ phía Công ty
(1)Trường hợp phát sinh sự gián đoạn hoạc tạm ngưng dịch vụ và phát sinh liên tục 4 giờ mỗi ngày (thời gian tích lũy) mà không cần thông báo trước vì lý do quy trách của công ty thì sẽ được gia hạn miễn phí giờ sử dụng, gấp ba lần thời gian gián đoạn và tạm ngưng dịch vụ chỉ áp dụng cho dịch vụ cố định.
(2) Nếu trước đó công ty đã thông báo về việc tạm ngưng hoặc gián đoạn dịch vụ do các lý do như kiểm tra máy chủ, nhưng trường hợp gián đoạn tạm ngưng dịch vụ vượt quá 10 giờ thì sẽ được gia hạn miễn phí thời gian sử dụng tương đương với thời gian bị vượt quá chỉ áp dụng với dịch vụ cố định.
(3) Trong trường hợp các dịch vụ trả phí không thể gia hạn trong thời gian sử dụng thì công ty sẽ bồi thường cho việc tạm ngưng và gián đoạn dịch vụ bằng dịch vụ trả phí tương đương,đồng xu Hàn.
8. Trong trường hợp, mục 3 đến 5 của khoản 3 và công ty có thể chấm dứt toàn bộ hoặc một phần dịch vụ theo yêu cầu kỹ thuật và việc hoạt động, có thể chấm dứt việc cung cấp dịch vụ trước 30 ngày được thông báo trên trang chủ. Trong tình huống bất đắc dĩ mà không thể thông báo trước thì có thể thông báo sau.
9. Trường hợp chấm dứt dịch vụ theo Khoản 8của công ty, thành viên không thể yêu cầu bồi thường thiệt hại cho dịch vụ miễn phí và các dịch vụ trả tiền mà thời hạn sử dụng chưa hết hạn.
10.Để cung cấp dịch vụ trôi chảy cho các thành viên đã đăng ký dịch vụ, công ty có thể cài đặt hoặc thay đổi (cập nhật) mà không có sự đồng ý của thành viên về các chương trình cần thiết để sử dụng các dịch vụ như game cá nhân, chương trình bảo mật và mô-đun thanh toán. Tuy nhiên, khi cài đặt các chương trình không liên quan đến các dịch vụ trò chơi như các chương trình quảng cáo thì sẽ thông báo cho các thành viên và cài đặt nhận sự đồng ý.
Điều 15 (thay đổi dịch vụ và sửa đổi nội dung)
1. Thành viên có thể sử dụng tuân theo các điều khoản cung cấp dịch vụ game, chính sách hoạt động và quy định thiết lâp của công ty.
2. Công ty có thẩm quyền toàn diện về chế tác, thay đổi, bảo trì và sửa chữa nội dung game do công ty tạo ra và thực hiện các biện pháp cần thiết để duy trì trật tự và trạng thái trò chơi của dịch vụ.
3. Trường hợp có nguyên nhân quan trọng như phân chia, sáp nhập, chuyển giao kinh doanh, giảm lợi nhuận dịch vụ, duy trì trạng thái trò chơi, công ty có thể thay đổi toàn bộ hoặc một phần dịch vụ được cung cấp, được thông báo trước 7 ngày thông qua trang web tương ứng. Tuy nhiên, khi có tình huống bất đắc dĩ không thể thông báo trước thì có thể được thông báo về sau.
4.Công ty có thể sửa đổi, chấm dứt hoặc thay đổi một phần hoặc tất cả các dịch vụ được cung cấp miễn phí theo các chính sách và trạng thái hoạt động của công ty và sẽ không thực hiện bất kỳ khoản bồi thường nào cho thành viên trừ khi có quy định đặc biệt trong các luật pháp liên quan.
Điều 16 (Cung cấp thông tin và đăng quảng cáo)
1. Công ty hiển thị theo cách dễ hiểu cho các thành viên trên màn hình ban đầu của các dịch vụ game riêng lẻ với nội dung sau đây:
(1) Hỗ trợ
(2) Đặt tên trò chơi
(3) Cấp bậc sử dụng
(4) Số phân loại cấp bậc
(5) Ngày tháng năm sản xuất
(6) Số khai báo hoặc số đăng ký của nhà sản xuất trò chơi hoặc nhà phân phối
(7) Nội dung cần thiết và công nhận của công ty khác
2. Công ty có thể cung cấp cho các thành viên dưới dạng nội dung thông báo thông tin đa dạng cần thiết và được công nhận trong quá trình sử dụng dịch vụ hoặc thư điện tử trong phạm vi tuân theo các luật có liên quan. Tuy nhiên, các thành viên có thể từ chối nhận bất cứ lúc nào thông qua màn hình quản lý thông tin cá nhân hoặc thư điện tử.
3.Trường hợp định truyền tải dựa vào điện thoại và thiết bị truyền tải mô phỏng thông tin ở khoản 2, nhận được sự đồng ý trước của thành viên rồi truyền đi.
4. Liên quan đến hoạt động và dịch vụ của công ty có thể đăng quảng cáo trên màn hình dịch vụ, trên trang chủ và thư điện tử. Chẳng hạn như gửi thư điện tử có quảng cáo,các thành viên nhận được có thể từ chối tiếp nhận.
5. Các dịch vụ được cung cấp bởi công ty bao gồm các hình thức quảng cáo đa dạng như biểu ngữ và đường link, có thể được liên kết với các trang do các bên thứ ba cung cấp.
6. Trường hợp được liên kết trang với bên thứ ba cung cấp theo đoạn trên,vì trang đó không phải là khu vực kinh doanh dịch vụ của công ty nên công ty không đảm bảo độ tin cậy và ổn định và không chịu trách nhiệm về thiệt hại do thành viên gây ra.
Điều 17 (Quản lí bài đăng)
1. Trường hợp bài đăng của thành viên chứa nội dung vi phạm các luật liên quan như " Luật về thúc đẩy sử dụng mạng thông tin và bảo vệ thông tin" và "Luật sở hữu trí tuệ", người có quyền có thể êu cầu tạm ngừng đăng và xóa bỏ bài đăng đó theo từng bước được quy định trong luật có liên quan và công ty phải tiến hành xử lí theo luật có liên quan
2. Trong trường hợp có lý do để tin rằng việc xâm phạm quyền lợi có thể chấp nhận được hoặc vi phạm chính sách hoạt động của công ty khác và các luật liên quan, ngay cả khi không có yêu cầu của người có quyền thì công ty có thể áp dụng các biện pháp tạm thời đối với các bài đăng như vậy theo như đoạn văn trên.
3. Các thủ tục chi tiết tuân theo dịch vụ yêu cầu ngừng đăng theo quyết định của công ty trong phạm vi "Luật thúc đẩy sử dụng mạng thông tin và bảo vệ thông tin" và "Luật Sở hữu trí tuệ".
Điều 18 (Thu hồi quyền tác giả)
1. Quyền tác giả và quyền sở hữu trí tuệ khác trong nội dung do công ty tạo ra là tài sản của công ty. Công ty chỉ cấp cho các thành viên quyền sử dụng trò chơi, nhân vật, vật phẩm trò chơi, tiền trò chơi, điểm Cyber theo các điều kiện sử dụng do công ty đặt ra liên quan đến dịch vụ game, các thành viên không thể thực hiện hành vi xử lý như chuyển nhượng bồi thường, bán, thế chấp.
2. Thành viên không được sử dụng với một bên thứ ba hoặc với mục đích sao chép, truyền tải, phát hành, phân phối, phát sóng hoặc các phương pháp khác mà không có sự đồng ý trước của nhà cung cấp và công ty được hưởng bản quyền của nhà cung cấp và của công ty mà đang sử dụng dịch vụ trò chơi do công ty đó cấp.
3. Thành viên liên quan có thể được hiển thị trong game hoặc kết nối với các dịch vụ game, người dùng khác tải lên thông qua ứng dụng hoặc dịch vụ game, giao tiếp bao gồm truyền tải văn bản đối thoại, hình ảnh, âm thanh, tất cả tài liệu và thông tin (sau này gọi là "Nội dung người dùng") và công ty đồng ý cho sử dụng theo cách thức và điều kiện sau đây:
(1)Việc sử dụng nội dung người dùng tương ứng, thay đổi định dạng chỉnh sửa và thực hiện các thay đổi khác (có thể sử dụng dưới các hình thức như công khai, sao chép, truyền tải, phân phối, phát sóng, tạo các tác phẩm thứ 2, không giới hạn khu vực và thời gian sử dụng )
(2) Không có hành vi bán, thuê hoặc chuyển nội dung của người dùng cho mục đích giao dịch mà không có sự đồng ý trước của người dùng.
4. Công ty đưa ra kết quả tìm kiếm, dịch vụ và các chương trình khuyến mãi liên quan cho nội dung người dùng (chẳng hạn như bài đăng trên bảng thông báo chung) cuả thành viên không được hiển thị trong trò chơi và không được tích hợp với dịch vụ game, có thể đăng một số sửa đổi, sao chép, biên tập trong phạm vi cần đưa ra. Trong trường hợp này, Công ty tuân thủ "Quyền tác giả", các thành viên tiến hành xử lí như sau thông qua trung tâm khách hàng hoặc các chức năng quản lý trong dịch vụ để xóa, loại trừ kết quả tìm kiếm hoặc đặt chúng ở chế độ riêng tư đối với các bài đăng đó..
5. Trường hợp công ty muốn sử dụng các thông tin đăng tải của thành viên theo cách khác với khoản 3 và 4 ,phải nhận được sự đồng ý của thành viên trước qua điện thoại, fax hoặc thư điện tử.
6. Trường hợp được phán đoán tương ứng với hành vi bị nghiêm cấm quy định tại mục 13 đối với việc đăng tải nội dung hoặc đăng tải dịch vụ trong game được đăng ký hay được đăng tải bởi thành viên, công ty có thể xóa mà không cần thông báo trước, có thể di chuyển hoặc đăng ký.
7. Khoản 3 và Khoản 4 có giá trị trong suốt quá trình công ty vận hành dịch vụ game và tiếp tục áp dụng sau khi thành viên rời khỏi.
Điều 19 (Điểm Cyber)
1. Công ty có thể cung cấp các điểm Cyber theo kết quả sử dụng của các thành viên và các điểm Cyber không được sử dụng trong thời hạn hiệu lực theo quy định của công ty.
2. Trường hợp có lỗi trong tích lũy điểm Cyber, thành viên có thể đăng ký sửa chữa trong khoảng thời gian hợp lý và công ty sau quá trình xác nhận, thông báo kết quả và nếu cần thiết, có thể tiến hành xử lí sửa chữa về điểm Cyber..
3. Công ty có thể điều chỉnh, thu hồi hoặc chấm dứt một phần hoặc toàn bộ các điểm Cyber để cần có tính kĩ thuật, tính kinh doanh, vận hành và sử dụng hiệu quả các dịch vụ, quản lý và nhu cầu kỹ thuật và điểm Cyber có thể bị xóa theo định kỳ trong thời hạn do công ty quy định. Trong trường hợp này, công ty phải thông báo trước ít nhất một tháng, đến ngày thông báo hết hạn các điểm Cyber được tích lũy không sử dụng được nữa.
Điều 20 (Thu thập thông tin)
1. Để cải thiện chất lượng dịch vụ trò game như hoạt động của dịch vụ, ổn định chương trình và cải thiện lỗi, kiểm tra nhiễm mã độc hay không, người dùng có thể thu thập và sử dụng thông tin cài đặt và thông số kỹ thuật của thiết bị đầu cuối PC, thông tin hệ thống và thông tin lỗi ngoại trừ thông tin cá nhân của thành viên.
2.Công ty có thể lưu trữ và giữ tất cả các cuộc trò chuyện giữa các thành viên trong phạm vi dịch vụ. Công ty xem thông tin này trong trường hợp họ tin rằng công ty cần điều chỉnh tranh chấp giữa các thành viên, giải quyết khiếu nại hoặc duy trì game theo trật tự, thông tin này chỉ công ty được nắm giữ và tuyệt đối không để bên thứ 3 không có quyền hạn theo pháp luật biết. Công ty sẽ thông báo cho các thành viên tương ứng về lý do cần xem thông tin trò chuyện và phạm vi xem trước khi đọc thông tin tương ứng .Tuy nhiên, trong trường hợp cần phải xem thông tin trò chuyện của các thành viên liên quan đến hành vi cầu khẩn, lạm dụng lỗi và các hành vi vi phạm pháp luật theo pháp luật hiện hành khác và điều tra, xử lí, xác nhận và giúp đỡ hành vi vi phạm điều khoản được quy định trong khoản 13 điều khoản này như ăn căp tài khoản, giao dịch tiền mặt, ngôn ngữ bạo lực trong game, về sau thông báo với các bộ phận liên quan với chủ thể đang xem thông tin và lý do xem đối với các thành viên được xem thông tin trò chuyện về sau này.
3. Công ty nhằm cung cấp dịch vụ ổn định và nhanh chóng cho các thành viên, công ty hoạt dụng tài nguyên hoặc không gian lưu trữ một phần PC của các thành viên trong khi họ cài đặt và sử dụng dịch vụ, đối với các thành viên khác áp dụng kĩ thuật như Grid Computing truyền tải dữ liệu vàhệ thống xử lí phân tán.
Điều 21 (Dịch vụ với mục địch thử nghiệm)
1. Công ty có thể cung cấp các dịch vụ với mục đích thử nghiệm trong một khoảng thời gian nhất định cho đối tượng là các thành viên.
2. Trường hợp dịch vụ với mục đích thử nghiệm, có thể được tiến hành như sau thay đổi, bổ sung, xóa dữ liệu game nhằm đảm bảo tính ổn định của dịch vụ, có thể khởi tạo tất cả dữ liệu liên quan đến dịch vụ mục đích thử nghiệm như tiền game, nhân vật được người dùng mua trong thời gian thử nghiệm.
Điều 22 (Sản phẩm sử dụng và phương pháp thanh toán chi phí)
1. Phương thức thanh toán chi phí cho việc sử dụng dịch vụ game có thể được thực hiện thông qua bất kỳ phương pháp nào sau đây. Công ty cung cấp cho các thành viên cách để xem lịch sử mua hàng khi thanh toán được thực hiện bằng phương thức thanh toán điện tử và thành viên nhập địa chỉ thư điện tử được thông báo đến dịch vụ thông báo thanh toán do công ty cung cấp, thông báo hoặc hiển thị thực tế thanh toán điện tử của cá nhân bằng phương thức chuyển tài liệu khi tiếp nhận lịch sử thánh toán rõ ràng.Tuy nhiên, công ty sẽ không thu thêm bất kỳ khoản phí bổ sung nào cho phương thức thanh toán của thành viên.
(1) Các loại chuyển khoản khác nhau như phone banking, Internet banking, banking email
(2) hanh toán bằng các loại thẻ như thẻ trả trước, thẻ ghi nợ, thẻ tín dụng
(3) Chuyển khoản ngân hàng trực tiếp
(4)Thanh toán bằng tiền điện tử
(5) Thanh toán dựa vào điểm chi trả của công ty như điểm dặm
(6) Thanh toán dựa vào quyền được công nhận sản phẩm mà công ty đã ký kết theo hợp đồng.
(7) Thanh toán bằng điện thoại di động hoặc điện thoại
(8)Thanh toán bằng các phương thức thanh toán điện tử khác
2. Liên quan đến việc sử dụng dịch vụ trả phí của Khoản 1, thành viên phải tuân thủ các nội dung tương ứng sau đây.
(1) Các thành viên đăng ký dịch vụ trả phí phải trả đúng với số tiền sử dụng dịch vụ game.
(2) Thành viên đăng ký sử dụng dịch vụ trả phí phải trả phí dịch vụ trò chơi sau khi đăng ký phí sử dụng dịch vụ do công ty cung cấp. Tuy nhiên, thành viên đăng ký theo phương thức chuyển khoản ngân hàng sẽ gửi số tiền tương ứng trong vòng 3 ngày sau khi hoàn thành đăng ký, và không nộp được tiền trong vòng 3 ngày thì xem như là rút lại việc đăng ký đó.
3. Trường hợp ngay khi sử dụng dịch vụ trả phí các thành viên vị thành niên cần thanh toán phải nhận được sự đồng ý của người đại diện hợp pháp là cha mẹ, thông báo trước khi thanh toán để sử dụng dịch vụ game với nội dung trả phí thì người đại diện hợp pháp có thể hủy sử dụng dịch vụ game trả phí mà không cần có sự đồng ý của họ.
4. Nếu thành viên chọn sử dụng phương thức thanh toán tự động khi sử dụng dịch vụ trả phí nhưng thanh toán thông thường không được thực hiện vào ngày đến hạn thanh toán tự động, dịch vụ trả phí thanh toán tự động bị chấm dứt hoặc thay đổi hoặc trường hợp thành viên không sử dụng dịch vụ trong 6 tháng từ ngày sử dụng cuối cùng có thể chấm dứt hợp đồng thanh toán tự động
5. Theo chính sách hoạt động của công ty và tiêu chí của công ty thanh toán (nhà cung cấp dịch vụ di động, công ty thẻ, v.v.) được đề cập trong Khoản 1, có thể bị hạn chế số tiền thanh toán tích lũy hàng tháng và giới hạn nạp khoản phí cho mỗi thành viên.Không thể sử dụng thêm các dịch vụ trả tiền nếu vượt quá tiêu chuẩn tương ứng. Trong trường hợp này, các ưu đãi như các điểm Cyber làm tiền đề sử dụng liên tục có thể bị mất.
Điều 23 (Rút đăng kí)
1. Các dịch vụ trả phí của công ty được chia thành các nội dung có thể được rút và nội dung không được rút, và thông tin này được thông báo khi thành viên mua nội dung. Các thành viên đã ký kết hợp đồng về sử dụng dịch vụ trả phí có thể rút khỏi đăng ký với công ty hay có thể rút đơn trong vòng 7 ngày kể từ ngày sử dụng dịch vụ trả phí.
2. Trong bất kì trường hợp nào sau đây, thì thành viên không được rút đăng ký theo Khoản 1 trái với ý định của công ty.
(1)Trường hợp hàng hóa bị mất hoặc hư hỏng do trách nhiệm của thành viên
(2) Trường hợp thành viên sử dụng hoặc tiêu thụ hàng hóa
(3) Trường hợp khó bán lại theo thời gian.
(4) Trường hợp làm hỏng bao bì với hàng hóa có thể phục chế
(5) Ngoài ra, các trường hợp quyết định theo pháp luật để đảm bảo an toàn cho các giao dịch.
3. Công ty phải xử lí để tránh sự kiện quyền lợi của việc rút đăng ký theo hình thức như cung cấp sản phẩm sử dụng trong thực nghiệm hoặc đóng gói hàng hóa thực tế và ngoài ra, các thành viên có thể dễ dàng nhận thấy một cách kịp thời ở trong trường hợp hàng hóa không thể hủy bỏ như việc rút đăng ký theo quy định từ mục 2 đến 4 của khoản 2. Nếu trong trường hợp công ty không xử lí như thế thì các thành viên có thể rút đăng ký và không vượt quá lý do giới hạn rút hợp đồng từ mục 2 đến 4 khoản 2.
4. Trong trường hợp thực hiện theo cách khác với nội dung của hợp đồng, và khác nhau giữa nội dung quảng cáo biểu thị của dịch vụ trả phí và vượt quá quy định tại Khoản từ 1 đến 3, có thể rút đăng ký của mình trong vòng 3 tháng kể từ ngày mua hoặc ngày sử dụng dịch vụ trả phí, trong vòng 30 ngày kể từ ngày bạn biết hoặc ngày không diễn ra sự thật đó.
5. Thành viên có thể rút đăng ký của họ bằng lời nói hoặc bằng văn bản (bao gồm cả tài liệu điện tử), thư điện tử
Điều 24 (giải quyết và hủy bỏ thành viên)
1.Thành viên có thể đăng ký hủy hợp đồng sử dụng bất kì lúc nào thông qua trung tâm khách hàng trong màn hình ban đầu của dịch vụ hoặc menu quản lý thông tin bên trong. Trường hợp thành viên đăng ký rời khỏi hội thì công ty có thể xác nhận xem có phải bản thân thành viên đó không và sẽ xử lý ngay lập tức theo quy định của pháp luật liên quan. Tuy nhiên, công ty có thể hạn chế lập tức việc rút lui bởi lí do như phòng ngừa sử dụng trái phép dịch vụ trong một khoảng thời gian nhất định sau khi gia nhập thành viên của người dùng.
2. Trường hợp thành viên chấm dứt hợp đồng sử dụng , tất cả dữ liệu bao gồm thông tin tài khoản của thành viên sẽ bị hủy ngay lập tức sau khi chấm dứt, trường hợp sở hữu thông tin thành viên của công ty tuân theo các luật liên quan và chính sách bảo mật thông tin cá nhân.
Điều 25 (Giải quyết và hủy bỏ của công ty)
1. Trong trường hợp thành viên vi phạm nghĩa vụ của các thành viên được nêu trong các điều khoản này, công ty có thể chấm dứt hợp dồng sử dụng sau khi thông báo trước cho thành viên.
2. Công ty có thể chấm dứt hợp đồng sử dụng này mà không cần thông báo trước trong trường hợp thành viên vi phạm pháp luật hiện hành hoặc gây thiệt hại cho công ty với lỗi cố ý hoặc lỗi sai nghiêm trọng.
3. Trường hợp công ty chấm dứt hợp đồng người dùng, công ty sẽ thông báo cho thành viên với nội dung sau đây bằng văn bản, thư điện tử.
(1) Lí do chấm dứt (2) Ngày chấm dứt
Điều 26 (Giới hạn sử dụng dịch vụ đối với thành viên)
1. Công ty có thể giới hạn việc sử dụng dịch vụ game của thành viên theo từng loại sau. Lý do, điều kiện và chi tiết vi phạm nghĩa vụ của các thành viên cụ thể bị hạn chế sử dụng được quyết định theo chính sách hoạt động cá nhân theo khoản 28.
(1) Giới hạn một số quyền của nhân vật: giới hạn quyền nhất định như các cuộc trò chuyện của các nhân vật trong thời gian nhất định.
(2) Giới hạn sử dụng nhân vật: giới hạn sử dụng nhân vật thành viên vĩnh viễn hoặc trong một thời gian nhất định.
(3) Giới hạn về sử dụng tài khoản: Hạn chế sử dụng tài khoản thành viên trong một khoảng thời gian hoặc vĩnh viễn
(4) Giới hạn sử dụng thành viên: hạn chế sử dụng một số hoặc tất cả các dịch vụ của thành viên trong một khoảng thời gian nhất định hoặc vĩnh viễn
2. Trong trường hợp chính đáng về giới hạn sử dụng của công ty, công ty sẽ không bồi thường cho thành viên các thiệt hại phát sinh do hạn chế sử dụng.
3. Công ty thực hiện các xử lí cần thiết như tiêu hủy thông tin cá nhân để bảo vệ thông tin cá nhân của các thành viên không sử dụng dịch vụ trong một năm theo "Đạo luật thúc đẩy sử dụng mạng truyền thông thông tin và bảo vệ thông tin" và lệnh thi hành. Ngoài ra, trường hợp công ty lo ngại và tránh việc trộm cắp thông tin tài khoản, công ty có thể thực hiện các xử lí cần thiết như xử lí tạm thời, giới hạn sử dụng và xóa thông tin tài khoản để bảo vệ thông tin thành viên và hiệu quả hoạt động. Trong trường hợp tiến hành xử lý theo khoản này, công ty sẽ thông báo theo phương pháp được quy định tại điều 36, nêu rõ sự kiện, ngày giờ và các mục cần xử lí như hủy thông tin cá nhân đến trước 30 ngày xử lí .
4. Công ty có thể giới hạn phương thức sử dụng, thời gian sử dụng, số lần sử dụng để ngăn chặn mải mê với trò game của thành viên, có thể được áp dụng chương trình bảo vệ người dùng theo độ mải mê game của thành viên.Các thành viên có thể bị giới hạn theo từng giai đoạn sử dụng game tuân theo chương trình bảo vệ người dùng và khi áp dụng chương trình bảo vệ người dùng thì công ty có thể ngừng cung cấp dịch vụ.Thông tin thêm về điều này phụ thuộc vào chính sách chương trình người dùng.
5. Các thành viên có thể nộp đơn khiếu nại theo các thủ tục do công ty đưa ra về vấn đề giới hạn người dùng tuân theo mục này. Trường hợp công ty cho rằng sự khiếu nại là hợp lý tại thời điểm này, công ty sẽ ngay lập tức triển khai lại việc sử dụng dịch vụ.
Điều 27 (giới hạn sử dụng xử lý tạm thời)
1. Công ty có thể tạm ngưng ID cho đến khi hoàn thành việc điều tra các vấn đề sau:
(1) Trường hợp đã nhận được đơn khiếu nại hợp pháp rằng tài khoản của bạn đã bị tấn công hoặc bị đánh cắp.
(2) Trường hợp bị nghi ngờ theo cách hợp lý rằng là người có hành vi vi phạm ví dụ như người sử dụng, người thao tác chương trình bất hợp pháp
(3) Ngoài ra, trường hợp cần xử lí tạm thời của tài khoản vì các lý do tương tự như trên
2. Trong trường hợp Khoản 1, công ty sẽ gia hạn thời hạn sử dụng dịch vụ game của thành viên trong thời gian tạm ngừng đối với dịch vụ phí cố định sau khi hoàn thành điều tra, trong trường hợp dịch vụ trả phí không thể kéo dài thời gian sử dụng thì sẽ bồi thường theo lịch sự tạm ngừng của dich vụ như dịch vụ trả phí, đồng xu Hàn tuỳ theo sự lựa chọn của công ty. Tuy nhiên, sẽ không như thế nếu làm rõ được người có hành vi vi phạm theo khoản 1.
Điều 28 (Lý do và thủ tục hạn chế sử dụng)
1. Công ty sẽ thiết lập các chính sách hoạt động và các lý do cụ thể về thủ tục giới hạn việc sử dụng vi phạm trong việc xem xét nội dung, mức độ, tần suất và kết quả của hành vi vi phạm.
2. Trường hợp công ty hạn chế việc sử dụng được quy định tại điều 26, công ty phải thông báo cho thành viên các mục sau đây bằng văn bản, thư điện tử, màn hình ban đầu game hoặc trên đăng lên trang chủ dịch vụ game.
(1) Lý do giới hạn sử dụng
(2) Loại hình và thời gian giới hạn sử dụng
(3) Phương pháp đăng ký khiếu nại về việc giới hạn sử dụng
Điều 29 (thủ tục đăng ký khiếu nại về việc giới hạn sử dụng)
1.Khi có thành viên không đồng ý với giới hạn sử dụng của công ty, họ phải gửi đơn khiếu nại cho công ty bằng văn bản, thư điện tử hoặc phương pháp tương tự nêu rõ lý do không đồng ý việc giới hạn sử dụng của công ty trong vòng 15 ngày kể từ ngày nhận được thông báo.
2Công ty nhận được đơn khiếu nại theo Khoản 1 phải trả lời bằng văn bản, e-mail hoặc phương pháp tương tự về lý do không đồng ý trong vòng 15 ngày kể từ ngày nhận. Tuy nhiên, nếu công ty gặp khó khăn trong việc trả lời trong vòng 15 ngày, công ty sẽ thông báo cho thành viên về lý do và tiến trình xử lý.
3. Công ty tiến hành xử lý tương ứng theo câu trả lời ở trên.
Điều 30 (Sai sót về tiền)
1. Trong trường hợp thành viên chi trả tiền bị sai sót trong thanh toán, công ty sẽ hoàn lại tiền đó theo cách thức giống như thanh toán. Tuy nhiên, nếu bạn không thể hoàn tiền theo cùng một cách, chúng tôi sẽ thông báo trước cho bạn.
2. Trong trường hợp phát sinh sai sót về tiền, công ty sẽ hoàn trả toàn bộ số tiền đó bất kể chi phí hợp đồng hoặc tiền phí. Tuy nhiên, trong trường hợp phát sinh sự sai sót về tiền do trách nhiệm của thành viên, thì thành viên phải chịu chi phí hoàn trả số tiền phí được yêu cầu cho công ty trong phạm vi hợp lý .
3. Trong trường hợp từ chối hoàn lại tiền đối với việc tự cho rằng có sai sót về tiền, công ty sẽ chịu trách nhiệm xác minh rằng không có sai sót về tiền
Điều 31 (Bồi thường thiệt hại)
1. Trong trường hợp gây thiệt hại cho thành viên do cố ý hay sơ suất thì công ty sẽ chịu trách nhiệm bồi thường về thiệt hại đó cho thành viên.
2. Trong trường hợp thành viên gây thiệt hại cho công ty do vi phạm các điều khoản này thì thành viên sẽ chịu trách nhiệm bồi thường về thiệt hại đó cho công ty.
Điều 32 (Hoàn tiền)
1. Trong trường hợp đồng xu Hàn, có thể được hoàn lại tiền nếu bạn yêu cầu hoàn tiền là đồng xu Hàn.Trong trường hợp hoàn tiền, chúng tôi sẽ hoàn trả số tiền còn lại sau khi trừ điểm tích lũy tiền OK và phí hoàn lại (10% hoặc số tiền lớn 1.000 won) do phí chuyển khoản và thanh toán qua ngân hàng. Nếu sau khi khấu trừ số tiền còn lại nhỏ hơn số tiền bị khấu trừ thì không thể hoàn lại tiền.
2. Đối với các vật phẩm tiền mặt, có thể yêu cầu hoàn lại tiền mặt cho vật phẩm mà thành viên đã mua và nhận khoản tiền hoàn lại. Nếu phương thức mua bằng tiền mặt, công ty sẽ hoàn lại số tiền còn lại sau khi trừ điểm tích lũy túi tiền OK và phí hoàn lại (10% hoặc lớn hơn 1.000 won) do phí chuyển khoản và thanh toán qua ngân hàng. Nếu số tiền còn lại sau khi khấu trừ nhỏ hơn số tiền bị khấu trừ, không thể hoàn lại tiền.
3. Trong trường hợp hợp đồng sử dụng liên tục, chúng tôi sẽ hoàn trả số tiền còn lại theo cùng một phương thanh toán, ngoại trừ số tiền tương ứng mà thành viên đã sử dụng trong tổng giá trị sản phẩm (tiêu chuẩn để tính số tiền sử dụng cho mỗi sản phẩm được thông báo riêng khi mua sản phẩm). Trường hợp khấu trừ một số tiền nhất định, nếu số tiền còn lại sau khi khấu trừ nhỏ hơn số tiền được khấu trừ, không thể hoàn lại tiền.
4. Nếu phương thức thanh toán là thanh toán bằng tiền mặt, chúng tôi sẽ hoàn trả số tiền còn lại sau khi trừ số tiền tương ứng với điểm tích lũy tiền mặt OK và phí hoàn lại (10% hoặc số tiền lớn hơn 1.000 won).
5. Ngoại trừ các đối tượng hoàn trả như đồng xu Hàn, vật phẩm tiền mặt,vật phầm game được chi trả miễn phí.
6.Trường hợp chấm dứt hợp đồng sử dụng vì lý do quy trách của công ty thì việc hoàn lại tiền có thể bị giới hạn.
7. Các tiêu chuẩn hoàn trả cho việc chấm dứt dịch vụ sẽ được thông báo thông qua nội dung thông báo trước ngày phát sinh 1 tháng.
Điều 33 (thời hạn sử dụng)
1. Đồng xu Hàn có thể hết hạn nếu không được sử dụng trong khoảng 10 năm kể từ ngày mua. Tuy nhiên, trong trường hợp đồng xu Hàn được công ty cung cấp miễn phí, nó có thể bị hết hạn theo chính sách hoạt động của công ty riêng biệt với tờ rơi.
2. Vật phẩm tiền mặt có thể hết hạn nếu chúng không được sử dụng trong khoảng 5 năm kể từ ngày mua. Tuy nhiên, các vật phẩm tiền mặt do công ty cung cấp miễn phí có thể bị hết hạn theo chính sách hoạt động của công ty riêng biệt với tờ rơi.
3. Thời hạn sử dụng dịch vụ trả phí là một năm kể từ ngày mua trừ khi đượcchỉ định trước. Nếu trong khoảng thời gian đó, quyền sử dụng dịch vụ trả tiền của thành viên sẽ hết hiệu lựcvà sẽ bị xóa khỏi danh sách lưu giữ ID của thành viên.
Điều 34 (Giới hạn trách nhiệm của công ty)
1. Công ty được miễn trách nhiệm về việc cung cấp dịch vụ nếu không thể cung cấp dịch vụ do triển lãm, biến cố, thiên tai, tình huống khẩn cấp hoặc về vấn đề kĩ thuật nhưng không thể giải quyết bằng kỹ thuật hiện tại và các trường hợp bất khả kháng tương tự.
2. Công ty sẽ không chịu trách nhiệm về việc tạm ngừng sử dụng dịch vụ, tình trạng gián đoạn sử dụng hoặc chấm dứt hợp đồng do quy trách về phía thành viên.
3. Trường hợp chấm dứt hợp đồng dịch vụ của thành viên với công ty do việc chấm dứt hợp đồng sử dụng của thành viên hoặc công ty, công ty sẽ trừ trường hợp lưu giữ thông tin thành viên tuân theo chính sách bảo mật thông tin cá nhân và luật pháp có liên quan thì có thể xóa thông tin tài khoản và tất cả dữ liệu liên quan ngay khi chấm dứt để môi trường dịch vụ tốt hơn và công ty sẽ không chịu trách nhiệm về việc xóa thông tin tài khoản của thành viên và các dữ liệu liên quan sau khi chấm dứt hợp đồng sử dụng.
4. Công ty sẽ được miễn trách nhiệm do không gây ra sự cố ý hoặc sơ suất của công ty đối với việc phát sinh thiệt hại cho thành viên, vì nhà cung cấp dịch vụ viễn thông không cung cấp dịch vụ viễn thông hoặc các dịch vụ thông thường.
5.Công ty sẽ được miễn trách nhiệm về lỗi không gây ra bởi sự cố ý hoặc sơ suất của công ty đối với trường hợp phát sinh gián đoạn hoặc tạm ngừng dịch vụ vì lí do bất đắc dĩ như sửa chữa, thay thế, kiểm tra định kỳ, xây dựng của các thiết bị dùng trong dịch vụ game đã được thông báo trước đó
6. Công ty được miễn trách nhiệm đối với vấn đề phát sinh do môi trường máy tính,do môi trường mạng và tất cả các vấn đề phát sinh không gây ra bởi sự cố ý hoặc sơ suất của công ty .
7. Công ty sẽ không chịu trách nhiệm về lỗi không gây ra bởi sự cố ý hoặc sơ suất của công ty về các nội dung như thông tin, tài liệu ,độ tin cậy và tính chính xác của tin tức liên quan đến dịch vụ của thành viên hoặc bên thứ ba.
8. Công ty không có nghĩa vụ can thiệp vào trường hợp giao dịch giữa các thành viên hoặc giữa thành viên và bên thứ ba, công ty không có trách nhiệm bồi thường thiệt hại với những trường hợp này.
9. Công ty sẽ không chịu trách nhiệm khi không gây ra bởi sự cố ý hoặc sơ suất của công ty đối với các thiệt hại phát sinh của các thành viên liên quan đến việc sử dụng các dịch vụ được cung cấp miễn phí.
10.Trong trường hợp các dịch vụ được cung cấp dưới dạng dịch vụ môi giới bán qua mạng, tất cả các nghĩa vụ và trách nhiệm liên quan đến việc cung cấp trò chơi là đối với người bán hàng qua mạng và công ty không chịu trách nhiệm trước pháp luật về bất kỳ vấn đề nào phát sinh trong quá trình sử dụng.
11. Công ty sẽ không chịu trách nhiệm về việc mất mát hoặc không thể lấy kết quả của nhân vật, kinh nghiệm, vật phẩm trong game khi sử dụng dịch vụ game của thành viên, công ty được miễn trừ trách nhiệm về lỗi không gây ra bởi sự cố ý hoặc sơ suất của công ty đối với những thiệt hại phát sinh trong sử dụng,lựa chọn trong dịch vụ game.
12. Công ty sẽ được miễn trách nhiệm khi không gây ra bởi sự cố ý hoặc sơ suất của công ty đối với tài sản Cyber (tiền game) , tổn thất về cấp độ / sức chịu đựng trong game.
13. Công ty sẽ được miễn trách nhiệm khi không gây ra bởi sự cố ý hoặc sơ suất của công ty o đăng tải không chính xác trong thư điện tử hoặc thông tin cá nhân.đối với trường hợp phát sinh thiệt hại về phí máy tính của thành viên.
14. Công ty có thể giới hạn dịch vụ game hoặc thời gian sử dụng dịch vụ tùy vào thành viên theo luật liên quan, chính sách của chính phủ và được miễn chịu trách nhiệm về tất cả nội dung liên quan đến việc sử dụng dịch vụ game mà phát sinh tùy theo giới hạn và nội dung giới hạn như thế này.
Điều 35 (Xử lý tình huống khó xử và giải quyết tranh chấp của công ty)
1. Công ty sẽ hướng dẫn thành viên trên màn hình ban đầu của game hoặc trên trang chủ dịch vụ game cách chỉ ra sự khiếu nại hoặc ý kiến về việc căn nhắc về sự tiện lợi giữa các thành viên. Công ty hoạt động như một tổ chức chuyên dụng để xử lý các ý kiến như thế này và việc khiếu nại.
2. Trường hợp được đánh giá khách quan về ý kiến hoặc khiếu nại hợp lý được đệ trình từ thành viên, công ty sẽ xử lý kịp thời trong một khoảng thời gian hợp lý. Tuy nhiên, nếu phải mất một thời gian dài để xử lý, sẽ thông báo trên trang chủ dịch vụ trò chơi (https://worldgame.vn/) lý do và tiến trình xử lý hoặc thư điện tử hoặc điện thoại.
3.Trường hợp cơ quan điều chỉnh giải quyết tranh chấp lần thứ ba do phát sinh tranh chấp giữa công ty và thành viên, công ty có thể chứng minh một cách trung thực nội dung xử lí đối với thành viên bao gồm cách giới hạn sử dụng và có thể tuân theo sự giải quyết của cơ quan điều chỉnh.
Điều 36 (thông báo cho thành viên)
1.Trường hợp thông báo cho thành viên công ty có thể thực hiện bằng địa chỉ thư điện tử, bản ghi nhớ điện tử được chỉ định cho thành viên trừ khi được quy định khác trong các điều khoản này.
2. Trong trường hợp thông báo đến toàn bộ thành viên công ty có thể thay thế thông báo trong mục 1 ở trên bằng cách đăng thông báo trên trang web game của công ty hoặc màn hình ban đầu của mỗi dịch vụ,màn hình liên kết với màn hình ban đầu, màn hình pop-up trong 7 ngày trở lên.
Điều 37 (Luật căn cứ vào và thẩm quyền xét xử )
1. Thực hiện theo luật căn cứ vào luật của Hàn Quốc về việc đưa ra tố tụng giữa công ty và thành viên..
2. Trường hợp không có địa chỉ cư trú thì dựa vào địa chỉ thường trú của thành viên về việc kiện cáo phát sinh tranh chấp giữa công ty và thành viên phải tuân theo thẩm quyền riêng của Tòa án địa phương. Tuy nhiên, Toà án có thẩm quyền được quyết định theo Luật tố tụng dân sự đối với địa chỉ thường trú hoặc địa chỉ cư trú không rõ ràng của thành viên .
3. Trong trường hợp thành viên có địa chỉ hoặc nơi cư trú ở nước ngoài,vụ kiện cáo liên quan đến phát sinh tranh chấp giữa công ty và thành viên được thực hiện bởi Tòa án Trung ương Seoul của Hàn Quốc bất kể đoạn trên..

1.Các điều khoản này sẽ có hiệu lực từ ngày 16 tháng 7 năm 2015.
2. Các điều khoản game Hàn có hiệu lực kể từ ngày 10 tháng 12 năm 2014 sẽ được thay thế bằng các điều khoản này.

1. Các Điều khoản này sẽ có hiệu lực từ ngày 15 tháng 12 năm 2016.

Thu thập và sử dụng thông tin cá nhân (bắt buộc)
Thu thập /sử dụng thông tin cá nhân (bắt buộc)
1. Danh sách thu thập thông tin cá nhân)
Công ty thu thập thông tin cá nhân như dưới đây để gia nhập thành viên, tư vấn khách hàng suôn sẻ và cung cấp các dịch vụ khác nhau.
[Khi sử dụng game PC ]
Bắt buộc: thông tin thu thập khi xác thực chủ thể ID, mật khẩu, địa chỉ email [tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, số điện thoại di động (khi xác thực điện thoại),số I-pin ( khi xác thực I-pin), thông tin xác nhận gia nhập bị trùng lặp (DI), thông tin nhận dạng cá nhân được mã hóa(CI)], trường hợp dưới 18 tuổi, thu thập thông tin khi xác thực chủ thể là người đại diện theo pháp luật [tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, số điện thoại di động (khi xác thực điện thoại),số I-pin ( khi xác thực I-pin), DI, CI
Lựa chọn: số điện thoại di động, địa chỉ (có thể được nhập trực tiếp trong 'Thông tin của tôi> Thông tin cơ bản')
[Khi sử dụng game mobile]
Khi sử dụng chức năng truy xuất địa chỉ liên lạc, số điện thoại di động của người dùng, khi chuyển danh sách bạn bè, thông tin liên lạc được lưu trong điện thoại di động của người dùng và danh sách bạn bè trên Facebook,Twitter
Khi người dùng sử dụng xác thực trên nền tảng bên ngoài, công ty sẽ nhận và sử dụng thông tin cá nhân như dưới đây từ nền tảng .
♦Khi sử dụng xác thực game trên KakaoTalk
- Số thành viên KakaoTalk, URL hồ sơ KakaoTalk, danh sách bạn bè KakaoTalk, nickname của KakaoTalk
♦ Khi sử dụng xác thực game trên Facebook
- Số thành viên Facebook, nickname, ngày tháng năm sinh, giới tính, URL hồ sơ trên Facebook
♦ Khi sử dụng xác thực game trên Google Plus
- System ID, nickname, ngày tháng năm sinh, giới tính, hồ sơ URL
♦ Khi sử dụng xác thực trung tâm game của Apple
- Player ID
♦ Khi sử dụng xác thực Naver
- số thành viên Naver, nickname, ngày tháng năm sinh, giới tính,
♦ Khi sử dụng xác thực Say Club
- số thành viên, địa chỉ email, nickname
♦ Khi sử dụng xác thực Payco
- [Khi sử dụng game không yêu cầu xác thực chủ thể ] số thành viên Payco, ID của Payco được xử lí masking
- [Khi sử dụng game không yêu cầu xác thực chủ thể ] số thành viên Payco, ID của Payco được xử lí masking, tên, giới tính, ngày tháng năm sinh, có phải người nước ngoài không, thông tin xác nhận gia nhập bị trùng lặp (DI), thông tin nhận dạng cá nhân được mã hóa(CI) số điện thoại di động.
Trong quá trình sử dụng dịch vụ, thông tin có thể được thu thập và hình thành như dưới đây:
- Địa chỉ IP, cookie, ngày và thời gian truy cập,ghi chép lịch sử sử dụng dịch vụ, lịch sử sử dụng bất chính, ghi chép thanh toán/mua, thông tin thiết bị đầu cuối (thông tin đặc trưng thiết bị đầu cuối, thông tin môi trường thiết bị đầu cuối, ID quảng cáo, thống kê cơ bản về sử dụng dịch vụ)
Ngoài ra, các thông tin dưới đây có thể được thu thập thêm trong quá trình sử dụng dịch vụ nhằm mục đích xác thực chủ thể và phân phối giải thưởng trong sự kiện.
- số điện thoại di động, địa chỉ email, địa chỉ, tên, số CMND (Chỉ trong trường hợp cần phải xử lý phí công nghệ cứu giúp )
Có thể thu thập thông tin thanh toán như dưới đây khi thanh toán phí.
-Khi thanh toán bằng điện thoại di động: nhà cung cấp dịch vụ di động, số điện thoại di động, ngày tháng năm sinh, giới tính, thông tin của người trong và ngoài nước
- Khi thanh toán thẻ tín dụng: tên thẻ và số thẻ (một phần)
- Khi thanh toán qua ngân hàng: tên ngân hàng, tên, địa chỉ liên lạc
- Khi thanh toán giấy chứng nhận quà tặng:ID phiếu quà tặng
- Khi thanh toán bằng điện thoại: số điện thoại, ngày tháng năm sinh, giới tính, thông tin người trong hay ngoài nước)
-Trẻ vị thành niên dưới 19 tuổi: tên, ngày sinh, giới tính, số điện thoại di động (khi xác nhận điện thoại di động), địa chỉ email người của đại diện theo pháp luật.
2. Thu thập và mục đích sử dụng thông tin cá nhân
Công ty sử dụng thông tin cá nhân được thu thập cho các mục đích sau.
- Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân vì xác thực chủ thẻ, thanh toán chi phí, mua, sản phẩm, dịch vụ vận chuyển theo lời hứa cung cấp dịch vụ cho người dùng
- Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin cá nhân của bạn nhằm quản lí thành viên như xác nhận tư cách thành viên, xác nhận tuổi, tiến hành thỏa thuận đại diện pháp lý, xác định người dùng và người đại diện hợp pháp, xác định người dùng riêng, xác nhận ý định rút khỏi tư cách thành viên, xử lý thắc mắc hoặc khiếu nại.
- Khi nhập một số liên lạc, thông tin cá nhân của bạn sẽ được sử dụng để cung cấp tự động thêm bạn bè và đăng ký bạn bè bằng số điện thoại di động và thông tin liên lạc được lưu trên điện thoại của người dùng
- Đối với thành viên vi phạm pháp luật và điều khoản sử dụng, chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân để bảo vệ người dùng và hoạt động dịch vụ như lưu giữ hồ sơ để phòng chống, hạn chế và phòng chống trộm cắp tài khoản và giao dịch bất hợp pháp, truyền tải nội dung thông báo,giải quyết tranh chấp đối với hành vi đưa ra trong hoạt động liên tục của dịch vụ vì bao gồm hành vi sử dụng trái phép, xử lí giới hạn sử dụng B418
- Cung cấp các dịch vụ mới phản ánh việc mua hàng hóa và xu hướng sử dụng dịch vụ của người dùng, phân tích hồ sơ sử dụng dựa trên đặc điểm mang tính thống kê nhân khẩu, phân tích tần suất sử dụng và cung cấp dịch vụ, cải thiện chức năng, thống kê về sử dụng dịch vụ, phân tích và thống kê dịch vụ ).
- Có thể sử dụng thông tin cá nhân của cho mục đích chẳng hạn như sự kiện gồm cung cấp thông tin sự kiện và thông tin quảng cáo và khuyến mãi.
3. Lưu giữ và sử dụng thông tin cá nhân
Về nguyên tắc, công ty giữ thông tin cá nhân của người dùng cho đến khi rút khỏi tư cách thành viên. Tuy nhiên, công ty bảo lưu thông tin cá nhân trong vòng 7 ngày sau khi yêu cầu rút khỏi tư cách thành viên tngăn chặn việc rút khỏi của thành viên do trộm cắp thông tin cá nhân. Ngoài ra, thông tin người đại diện pháp lý được thu thập để tuân thủ các luật có liên quan được lưu giữ cho đến khi trẻ em / vị thành niên (trẻ vị thành niên) đủ tuổi. Ngoài ra, các thông tin sau sẽ được giữ lại trong một khoảng thời gian nhất định sau khi rút tư cách thành viên vì những lý do sau:
A. Lý do giữ thông tin theo chính sách nội bộ công ty
- ghi chép sử dung bất hợp pháp
* Lý do lưu giữ : phòng tránh sử dụng bất hợp pháp
* Thời gian lưu giữ : 1 năm kể từ ngày thu thập
- Ghi chép sử dụng mê muội
* Lý do lưu giữ : phòng tránh sử dụng bất hợp pháp
*Thời gian lưu giữ : 1 năm kể từ ngày thu thập
- Ghi chép sử dụng xác thực chủ thể
* Lý do lưu giữ: hỗ trợ tư vấn khách hàng
* Thời gian lưu giữ : 1 năm kể từ ngày thu thập (bao gồm cả người không phải là thành viên)
B. Lý do giữ thông tin căn cứ theo luật liên quan
Trường hợp cần lưu giữ theo luật và quy định liên quan như các luật về bảo vệ thông tin người tiều dùng trong giao dịch thương mại, giao dịch điện tử thì công ty giữ thông tin thành viên trong một khoảng thời gian nhất định được quy định bới pháp có liên quan. Trong trường hợp này, công ty sẽ chỉ sử dụng mục đích lưu giữ đó để lưu giữ thông tin và thời gian lưu giữ như dưới đây:
- Ghi chép đăng nhập sử dụng dịch vụ
*Lý do lưu giữ : luật bảo vệ thông tin bảo mật
* Thời gian lưu giữ : 3 tháng
- Ghi chép về khiếu nại hoặc tranh chấp của người tiêu dùng
* Lý do lưu giữ : luật bảo vệ người tiêu dùng trong thương mại điện tử
* Thời gian lưu giữ : 3 năm
- Ghi chép về hợp đồng hoặc rút lại đăng ký
* Lý do lưu giữ : Luật bảo vệ người tiêu dùng trong thương mại điện tử
* Thời gian lưu giữ : 5 năm
- Ghi chép thanh toán tiền và cung ứng hàng hóa
*Lý do lưu giữ :Luật bảo vệ người tiêu dùng trong thương mại điện tử
* Thời gian lưu giữ : 5 năm
Trường hợp người dùng có quyềm từ chối sự đồng ý với việc thu thập và sử dụng thông tin cá nhân. Tuy nhiên, từ chối thu thập và đồng ý sử dụng thông tin cá nhân, có thể bị giới hạn sử dụng dịch vụ yêu cầu gia nhập hoặc không thể thực hiện được

				

Khi gia nhập là thành viên : đăng ký tự động thành viên Abaco

약관동의 라인

Sau khi đồng ý điều khoản sử dụng và thu thập, sử dụng thông tin cá nhân, thủ tục xác nhận chủ thể được tiến hành Gửi đến quý khách hàng, có thể từ chối việc đồng ý thu thập và sử dụng thông tin cá nhân theo Luật bảo vệ thông tin cá nhân nhưng khi từ chối khó có thể được sử dụng dịch vụ của thành viên